front2_1
front2_2
front2_4
front2_5
front2_7
front2_8
front2_9
Previous Next

 

CZY MÓJ LOT JEST LEGALNY?

Jeśli płacisz za lot upewnij się, że jest legalny, w przeciwnym razie grożą ci bowiem poważne konsekwencje prawne, a Twoje bezpieczeństwo jest zagrożone.

Znaczna większość lotów, a zwłaszcza lotów wykonywanych w przestrzeni powietrznej Polski i Unii Europejskiej oraz zaczynających się lub kończących na ich terytorium, odbywa się na podstawie wymaganego prawem Certyfikatu Operatora Lotniczego (ang. Air Operator’s Certificate – AOC). Wymogiem posiadania tego Certyfikatu objęci są także przewoźnicy niskokosztowi oferujący tańsze bilety lotnicze. Natomiast pasażerowie płacący za loty samolotami firmowymi lub śmigłowcami, balonami lub lekkimi statkami powietrznymi powinni dokładnie sprawdzić, czy ich operator posiada AOC. Większość operatorów spełnia ten warunek, ale należy zidentyfikować tych, którzy nie mają AOC, aby wystrzegać się ich usług.

CZYM JEST CERTYFIKAT OPERATORA LOTNICZEGO (AOC)?

AOC jest dokumentem, który organizacje lub osoby fizyczne są zobowiązane uzyskać zanim rozpoczną świadczenie usług publicznego transportu lotniczego (zwanych także usługami komercyjnego transportu lotniczego). W przypadku operatorów z Polski, wydawanie tych certyfikatów leży w gestii Urzędu Lotnictwa Cywilnego(ULC). Oznacza to, że jeśli występują Państwo w charakterze pasażera i zostaną Państwo poproszeni o partycypowanie w kosztach lotu (niekoniecznie finansowo), wówczas należy zakładać, że lot wykonywany jest w ramach usługi transportu publicznego, co oznacza, że operator tego lotu ma prawny obowiązek posiadania ww. certyfikatu.

Istnieje kilka wyjątków od tej reguły. Przykładowo, AOC nie jest wymagane w przypadku:

  • niektórych lotów wykonywanych jako zbiórka pieniędzy na cele charytatywne
  • niektórych lotów, których koszty są dzielone między pilotem i maksymalnie trzema pasażerami
  • niektórych lotów, które są wykonywane statkami powietrznymi stanowiącymi wspólną własność podróżujących nimi pasażerów.

Należy zapamiętać, że partycypacja w kosztach lotu nie musi koniecznie odnosić się do płatności w pieniądzu, również np. darmowa reklama lub świadczenia w naturze uważane są za rodzaj dzielenia się kosztami. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy Państwa lot zalicza się do kategorii transportu publicznego, prosimy o kontakt z ULC.

CO OZNACZA POSIADANIE CERTYFIKATU OPERATORA LOTNICZEGO (AOC)?

Przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne chcące świadczyć usługi płatnego transportu muszą przejść drobiazgową procedurę w ULC, której celem jest wykazanie, że "są w stanie zapewnić bezpieczeństwo operacji statków powietrznych". ULC dokonuje weryfikacji instrukcji operacyjnej przedłożonej przez podmiot ubiegający się o AOC i przeprowadza audyt jego organizacji, badając między innymi: fachowość zarządzania organizacją i jej dojrzałość kompetencyjną, wyszkolenie załóg, obsługę techniczną statków powietrznych, załadunek statków powietrznych, planowanie lotów i planowanie zużycia paliwa. Oczywiście na tym rola CAA wcale się nie kończy! Po przyznaniu AOC organizacja podlega programowi ciągłego nadzoru.

CZY AOC ODNOSI SIĘ TYLKO DO LINII LOTNICZYCH? A CO Z SAMOLOTAMI FIRMOWYMI, ŚMIGŁOWCAMI, I LEKKIMI STATKAMI POWIETRZNYMI?

Posiadanie Certyfikatu Operatora Lotniczego jest obowiązkowe w przypadku jakiegokolwiek lotu w ramach publicznego transportu lotniczego, niezależnie od tego, czy jest on wykonywany „liniowcem”, samolotem firmowym lub śmigłowcami, balonami lub małymi, jednosilnikowymi statkami powietrznymi.

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna oferująca lot jest posiadaczem AOC?

To bardzo proste. Poproś przedsiębiorstwo o podanie nazwy posiadacza AOC i numer certyfikatu. Jeśli chciałbyś sprawdzić, czy dane są poprawne, skorzystaj ze strony ULC: www.www.ulc.gov.pl

Czasami przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna oferująca lot może być brokerem, a nie operatorem wykonującym lot. W takim przypadku, rolą brokera jest zorganizowanie lotu, a nie jego wykonanie. Należy jednak pamiętać, że operator lotu musi być posiadaczem AOC, dlatego też broker powinien podać ci jego nazwę.

ZAPROPONOWANO MI TAŃSZY LOT WYKONYWANY PRZEZ OPERATORA NIEPOSIADAJĄCEGO AOC. DLACZEGO NIE POWINIENEM SKORZYSTAĆ Z TEJ OFERTY?

Po pierwsze operatorzy bez AOC nie przeszli rygorystycznych kontroli CAA w zakresie bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych. Piloci mogą być licencjonowani, ale ich szkolenie i egzaminowanie może odbywać się według znacznie bardziej liberalnych zasad niż zasady obowiązujące w publicznym transporcie lotniczym. Godziny pracy załóg lotniczych mogą nie być ściśle określone. Sam statek powietrzny, wyglądający na czysty i w dobrym stanie, może być prawidłowo serwisowany, ale na podstawie znacznie mniej rygorystycznych planów obsług, a jego wykorzystanie może być oparte na standardach, które są zdecydowanie za niskie jak na wymogi publicznego transportu lotniczego.

Po drugie, wykonywanie niezgodnych z prawem lotów może mieć poważne konsekwencje dla certyfikacji samego statku powietrznego i może prowadzić do unieważnienia ochrony ubezpieczeniowej, w tym ochrony wynikającej z ubezpieczeń na życie posiadanych przez pasażerów.

W ostatnich latach było kilka przykładów spraw sądowych, które zakończyły się przegraną operatorów wykonujących nielegalne loty w ramach publicznego transportu lotniczego.

A CO Z LEKCJAMI PRÓBNYMI?

„Lekcja próbna” jest po prostu pierwszą lekcją, za którą mogą, ale nie muszą, pójść kolejne lekcje. W związku z tym należy taką lekcję rozpatrywać w kategorii lotu szkoleniowego i przeprowadzać ją zgodnie z wymogami dotyczącymi lotów szkolnych. Ponadto w ramach takiego lotu powinny być przeprowadzone skrócone ćwiczenia np.: „działanie sterownic” lub „stabilny lot po prostej”. Loty szkoleniowe nie są zaliczane do kategorii publicznego transportu lotniczego, ponieważ są traktowane jako usługi lotnicze i nie podlegają przepisom dot. transportu publicznego. W takiej sytuacji nie ma obowiązku posiadania AOC.

ZAPROPONOWANO MI UCZESTNICTWO W LEKCJI PRÓBNEJ W CHARAKTERZE PASAŻERA. CZY JEST TO LEGALNE?

Prawo nie zabrania przewozu pasażerów w trakcie lotów szkolnych, pod warunkiem że nie jest od nich pobierana za to zapłata. Naturalnie nie dotyczy to samodzielnych lotów wykonywanych przez uczniów-pilotów. W przypadku, gdy płatność obejmuje wyłącznie przewóz szkolonego ucznia-pilota, wówczas taki lot jest uznawany za usługi lotnicze i certyfikat AOC nie jest wymagany. Za publiczny transport lotniczy uznawane są loty, w ramach których pasażer uiścił opłatę za przewóz. Należy pamiętać, że brak AOC u operatora powoduje, że taki lot jest niezgodny z prawem.

CO POWINIENEM ZROBIĆ, JEŚLI DOSTANĘ PROPOZYCJĘ LOTU, KTÓRY WYDAJE MI SIĘ PODEJRZANY?

Jeśli chcieliby Państwo sprawdzić poprawność przekazanych Państwu informacji, zachęcamy do skorzystania ze strony internetowej ULC.

Jeżeli dostawca nie jest w stanie przekazać Państwu nazwy posiadacza AOC i numeru certyfikatu, nie należy zamawiać lotu. Prosimy o skontaktowanie się z CAA poprzez przesłanie listu elektronicznego zawierającego posiadane przez Państwa informacje na temat dostawcy (na adres podany poniżej). Sprawdzimy wówczas dla Państwa stan prawny dotyczący AOC i w razie konieczności skontaktujemy się z danym przedsiębiorstwem, aby skontrolować, czy znane są w nim wymogi prawa lotniczego w tym zakresie.

CO W PRZYPADKU ZAGRANICZNYCH OPERATORÓW I STATKÓW POWIETRZNYCH?

Znaki rejestracyjne statków powietrznych zarejestrowanych w Polsce zaczynają się na literę SP (np. SP-ABC). Znaki rejestracyjne statków powietrznych zarejestrowanych poza granicami Wielkiej Brytanii zaczynają się na inne litery lub cyfry (np. USA: N, Francja: F, Niemcy: D). Prosimy zapamiętać, że posiadacze AOC w Polsce mogą, w określonych przypadkach, wykorzystywać statki powietrzne zarejestrowane poza granicami tego kraju.

Operatorzy zagraniczni są również objęci wymaganiami prawnymi odpowiadającymi tym opisanym powyżej. Każdy kraj jest natomiast odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem operatorów, których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium danego kraju, a także za wydawanie odpowiednich Certyfikatów Operatora Lotniczego i innych dokumentów. Każdy kraj wprowadził również w życie rozwiązania prawne, na podstawie których statki powietrzne zarejestrowane za granicą i ich operatorzy mają prawo do startowania z danego kraju, lądowania na jego terytorium i wykonywania lotów w jego przestrzeni powietrznej.

Operator posiadający Certyfikat Operatora Lotniczego wydany przez Kraj Członkowski Unii Europejskiej ma prawo do niezakłóconego operowania w przestrzeni powietrznej innych Krajów Członkowskich. Operatorzy zarejestrowani poza granicami Unii Europejskiej muszą natomiast wystąpić o pozwolenie na wykonywanie operacji lotniczych osobno dla każdego Kraju Członkowskiego. W Polsce tego rodzaju zezwolenia wydaje Departament Opercayjno-Lotniczy. W obu ww. przypadkach istnieją umowy międzynarodowe, które pozwalają na kontrolowanie standardów bezpieczeństwa zagranicznych operatorów. Wszyscy operatorzy muszą spełnić międzynarodowe standardy bezpieczeństwa zanim zostaną dopuszczeni do wykonywania komercyjnych operacji lotniczych, których początek lub koniec znajduje się na terytorium Polski, lub takich, które odbywają się w przestrzeni powietrznej tego kraju.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ SPRAWDZIĆ, CZY ZAGRANICZNY OPERATOR, KTÓRY WYKONUJE ZAOFEROWANY MI LOT, JEST POSIADACZEM AOC?

Także i w tym przypadku należy się zwrócić z zapytaniem do organizacji, która pośredniczy w rezerwacji lotu. Taką organizacją może być broker, agent lub nawet Państwa pracodawca. Należy zachować szczególną uwagę w przypadku firmowych statków powietrznych zarejestrowanych za granicą. Jeżeli nie będą Państwo zadowolenia z wyników własnych starań, prosimy skontaktować się telefonicznie z Departamentem Transportu na jeden z podanych poniżej numerów:

PODSUMOWANIE

Chociaż znaczna większość lotów, a zwłaszcza lotów wykonywanych w przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej oraz zaczynających się lub kończących na ich terytorium, odbywa się na podstawie wymaganego prawem Certyfikatu Operatora Lotniczego (ang. Air Operator’s Certificate – AOC) zdarzają się pozbawieni skrupułów operatorzy, którzy celowo łamią . W jak najlepszym interesie pasażerów leży unikanie podróży na pokładzie statków powietrznych wykonujących nielegalne loty. Zgodność z wyższymi standardami bezpieczeństwa wymaganymi od posiadaczy AOC jest kosztowna, ale jakakolwiek doraźna korzyść dla pasażera w postaci niższych cen biletów może zostać w łatwy sposób utracona w razie wypadku lub incydentu.

 

KONTAKT Z URZĘDEM LOTNICTWA CYWILNEGO:

www.ulc.gov.pl

Adres pod którym mogą Państwo sprawdzić wymagania jakie musi spełnić przewoźnik lotniczy.

Adres pod którym mogą Państwo sprawdzić posiadaczy Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC) w Polsce.